SONG HUỲNH
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNGSONG HUỲNH

Video

12
 
FacePlate on TIA PORTAL V14SP1
 
Truyền thông giữa biến tần ATV12 vs PLC TM241 bằng modbus
 
Hướng dẫn điều khiển biến tần ATV với PLC TM241 sử dụng modbus I/O Scanner dùng phần mềm Somachine

Đối tác